Ekonomiczne skutki stosowania energii nieodnawialnych

Energie nieodnawialne mają szereg negatywnych wpływów na wzrost gospodarczy i jakość środowiska. Wpływy te powinny być rozważone w stosunku do korzyści wynikających z wykorzystania źródeł odnawialnych. Należy jednak zauważyć, że energia nieodnawialna zapewnia również wiele miejsc pracy, przedsiębiorstw i usług publicznych.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na emisję dwutlenku węgla

W ostatnim badaniu analizowany jest wpływ nieodnawialnych źródeł energii na globalną emisję dwutlenku węgla. Badanie to analizuje wpływ źródeł energii takich jak ropa naftowa, gaz i węgiel na emisję dwutlenku węgla – informacja ta jest rezultatem pracy specjalistów strony porady-poloznej.pl. Uwzględnia również wpływ otwartości na handel i innowacje technologiczne.

W jednym z badań Destek i Sarkodie (2019) wykorzystują panelowe podejście przyczynowości boot-strap do oceny wpływu zużycia energii odnawialnej na emisję dwutlenku węgla. Ich wyniki wskazują, że zużycie energii wodnej zmniejsza emisję dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Stwierdzili również, że zużycie energii słonecznej zmniejsza emisję dwutlenku węgla w Kanadzie, Francji i Włoszech.

Gospodarka światowa ożywiła się, ale tempo było wolniejsze niż oczekiwano. Globalne ożywienie po recesji z lat 2010-2011 przypominało raczej recesję z lat 2010-2015. Niektóre zaawansowane gospodarki nadały priorytet środkom dekarbonizacji w swoich pakietach naprawczych. Zgodnie z raportem IEA Sustainable Recovery Tracker, na zrównoważone środki w pakietach naprawczych do 2030 r. przeznaczono łącznie 470 mld USD. Inwestowanie w czystą energię i zrównoważone środki naprawcze mogłoby zmobilizować nawet 400 mld USD rocznie w okresie 2021-2023.

Wykorzystanie energii nieodnawialnej jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla. Zużycie energii nieodnawialnej ma asymetryczny wpływ na emisję dwutlenku węgla na mieszkańca i na wzrost gospodarczy. W Nigerii, na przykład, zwiększone zużycie energii nieodnawialnej zmniejsza emisje przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. W Gabonie i Egipcie zużycie energii nieodnawialnej zwiększa wzrost gospodarczy i poprawia jakość środowiska. W Angoli natomiast efekt ten jest mieszany.

Chociaż energia odnawialna zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych, paliwa kopalne nadal stanowią trzy czwarte końcowego zużycia energii. Paliwa kopalne są główną przyczyną zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza. Oczekuje się, że do połowy stulecia energia odnawialna będzie dostarczać od pięćdziesięciu siedmiu do siedemdziesięciu pięciu procent całkowitej energii.

Stany Zjednoczone są wiodącym na świecie producentem ropy naftowej i gazu ziemnego. Choć przyniosło to liczne korzyści ekonomiczne, w tym bardziej zrównoważony handel, zwiększoną konkurencyjność w niektórych gałęziach przemysłu i inne, jest to również główny czynnik przyczyniający się do emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym świat musi odejść od paliw kopalnych, aby osiągnąć przyszłość o niższej emisji dwutlenku węgla.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na wzrost gospodarczy

Zużycie energii nieodnawialnej ma asymetryczny wpływ na wzrost gospodarczy w krajach nienależących do OECD. Chociaż wpływ na wzrost gospodarczy jest statystycznie niewielki, zużycie energii nieodnawialnej ma pozytywny wpływ na jakość środowiska i wzrost gospodarczy w niektórych krajach, w tym w Gabonie, Nigerii i Angoli. W tych krajach wpływ zużycia energii nieodnawialnej na wzrost PKB jest pozytywny.

Energie nieodnawialne są produkowane ze źródeł, które w końcu się wyczerpią, takich jak węgiel, ropa i gaz. Powstanie tych zasobów trwa miliony lat i nie można ich łatwo uzupełnić. Oznacza to, że kraj może polegać tylko na pewnej ich ilości przez długi czas.

Metoda LLDVE wykorzystuje dane panelowe 174 gospodarek z całego globu oraz podpróbki krajów rozwijających się i rozwiniętych. Podejście to wykorzystuje zarówno efekty stałe, jak i losowe do testowania zależności między zużyciem RE a wzrostem gospodarczym. Metoda ta umożliwia również dostosowanie do zużycia energii w danym kraju.

Zużycie energii nieodnawialnej ma również wpływ na degradację środowiska. Badania wykazały, że wyższe zużycie energii zwiększa emisję CO2 w społeczeństwie. Według Ang (2007), wzrost gospodarczy o 1% podnosi degradację środowiska o 1,03%. Jednak wpływ zużycia energii na jakość środowiska jest zróżnicowany.

Chociaż Etiopia poczyniła w ostatnich latach duże postępy gospodarcze, jej zużycie energii nadal rośnie. Przyjęcie alternatywnych źródeł energii jest coraz częstsze w tym kraju, ale istnieje niewiele badań, które zbadały wpływ zużycia energii nieodnawialnej na jakość środowiska. Celem tego badania jest wypełnienie luki w badaniach dotyczących źródeł energii w Etiopii. Podczas gdy hipoteza EKC nie ma ostatecznej odpowiedzi, badanie stara się zrozumieć związek między zużyciem energii a zanieczyszczeniem środowiska.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na jakość środowiska

Wiadomo, że nieodnawialne źródła energii mają znaczący wpływ na środowisko, od zanieczyszczenia powietrza po niszczenie dzikiej przyrody i siedlisk. Niektóre z tych źródeł mogą również emitować niebezpieczne gazy, a wpływy różnią się w zależności od źródła. Na przykład paliwa kopalne uwalniają duże ilości dwutlenku węgla, który jest główną przyczyną zmian klimatycznych. Ponadto, nieodnawialne paliwa energetyczne mogą mieć różny wpływ na jakość wody, gleby i powietrza.

Niektóre technologie energii odnawialnej wytwarzają mniej zanieczyszczeń w ciągu swojego cyklu życia niż metody tradycyjne. Na przykład, wieża elektrowni słonecznej ma szacowaną emisję w cyklu życia (LCA) 15 mg/kWh NOx i 43 mg/kWh SO2. Jednakże wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy może również produkować znaczne ilości zanieczyszczeń powietrza. Wynika to z faktu, że biomasa zawiera znacznie mniej azotu niż paliwa kopalne, ale spalanie biomasy w wysokich temperaturach powoduje znaczną ilość emisji NOx.

Innym nieodnawialnym źródłem energii jest energia jądrowa. Chociaż uran wykorzystywany jako paliwo nie ulega regeneracji, to energia wytwarzana przez elektrownie jądrowe pomaga w walce ze zmianami klimatu ze względu na zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Ten rodzaj źródła energii jest często wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, która jest głównym źródłem przemysłowego zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące ze spalania paliw kopalnych powoduje wiele problemów zdrowotnych. Należą do nich astma, rak, choroby serca i przedwczesna śmierć. Ponadto, spalanie paliw kopalnych generuje węglowodory aromatyczne i ultradrobne cząstki, które są znanymi czynnikami rakotwórczymi. W rzeczywistości, zanieczyszczenia pochodzące z paliw kopalnych są odpowiedzialne za około jeden na pięć zgonów na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych jest ono odpowiedzialne za około 886,5 mld dolarów przedwczesnych zgonów każdego roku.

Wytwarzanie energii elektrycznej jest głównym źródłem dwutlenku węgla i przyczynia się do około czterdziestu procent całkowitej krajowej emisji CO2 związanej z energią. Wytwarzanie energii elektrycznej powoduje również emisję innych zanieczyszczeń, w tym tlenku azotu (NOx) i dwutlenku siarki (SO2). Emisje te rozprzestrzeniają choroby zakaźne i jeszcze bardziej pogarszają jakość powietrza.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma wiele pozytywnych skutków, w tym zmniejszenie zanieczyszczeń i zwiększenie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i ubóstwa. Badania wykazały, że po 2050 roku odnawialne źródła energii będą stanowiły pięćdziesiąt procent światowych dostaw energii. Jest to odpowiednik 140-krotności obecnego zużycia energii na świecie. Ponadto, odnawialne źródła energii są przyjazne dla środowiska, nie wymagają stosowania paliw kopalnych i wspierają społeczeństwo we wszystkich wymiarach.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na otwartość handlową

Badanie ma na celu zbadanie związku między otwartością handlową a zużyciem paliw kopalnych. Analizuje panel czternastu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1990-2014, wykorzystując model PARDL oszacowany w formie nieograniczonej korekty błędów. Wyniki regresji modelu wskazują, że wpływ otwartości handlowej jest odwrotnie związany z konsumpcją energii odnawialnych.

W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z trzech źródeł: z World Development Indicators, Międzynarodowej Agencji Energii oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Opracowanie zawiera dane dotyczące podaży energii, popytu, otwartości handlowej oraz emisji dwutlenku węgla. Wykorzystuje dynamiczne i statyczne estymatory do analizy handlu i zrównoważenia środowiskowego w gospodarkach rozwijających się.

Wnioski z tego badania sugerują, że otwartość handlowa i emisja są skorelowane, a ich wpływ na środowisko jest pozytywny i negatywny. Badanie wskazuje również, że otwartość handlowa wpływa na środowisko w różny sposób w zależności od poziomu dochodów krajów objętych próbą. Podczas gdy otwartość handlowa jest związana ze zwiększoną emisją na całym świecie, badanie nie wykazuje, że efekt ten jest taki sam w gospodarkach rozwijających się i wschodzących.

Wyniki tego badania potwierdzają również znaczenie energii odnawialnej w przejściu na gospodarkę ekologiczną. Wykorzystanie energii odnawialnej zmniejsza emisję dwutlenku węgla zarówno w krótkim, jak i długim okresie oraz poprawia jakość środowiska. Ustalenia te sugerują, że decydenci powinni promować wykorzystanie energii odnawialnej w celu wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Energia nieodnawialna jest jedną z kluczowych determinant otwartości handlowej w gospodarkach BRICS. Inne czynniki wpływające na otwartość handlową to całkowite renty z zasobów naturalnych, rozwój finansowy i jakość regulacji. W badaniu analizuje się również wpływ zużycia węgla, gazu i paliw na otwartość handlową.

W badaniu analizuje się również związek między otwartością handlową a emisją dwutlenku węgla. W szczególności, badanie stwierdza, że otwartość handlowa i emisja dwutlenku węgla są dodatnio skorelowane. Wyniki tego badania są zgodne z badaniami empirycznymi. Wyniki te wspierają również hipotezę RTB, która zakłada, że otwartość handlowa poprawia zrównoważony rozwój gospodarek G20.

W badaniu stwierdzono również, że otwartość handlowa i wykorzystanie energii odnawialnej przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska. Z drugiej strony, energia nieodnawialna zwiększa ślad ekologiczny danego kraju. W związku z tym Rosja powinna realizować politykę zielonego rozwoju i włączyć do swojego miksu energetycznego alternatywne zużycie czystej energii.

Leave A Comment