Społeczne skutki stosowania nieodnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii produkują mniej węgla niż konwencjonalne źródła energii i mają mniejszy wpływ na zdrowie. Ten potencjał łagodzący doprowadził do szerokiego poparcia dla energii odnawialnej na całym świecie. Poprzez obniżenie emisji niebezpiecznych gazów antropogenicznych, energia odnawialna może poprawić zdrowie i dobrobyt ludzi, szczególnie kobiet wiejskich, jak również zwiększyć potencjał produkcyjny gospodarek.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na społeczeństwo

Większość energii produkowanej w krajach uprzemysłowionych pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii. Nieodnawialne paliwa kopalne stanowią 91% całej produkowanej energii, podczas gdy odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, stanowią jedynie 9% całkowitej podaży energii. Biorąc pod uwagę, że nieodnawialne zasoby energii wyczerpują się w tak szybkim tempie, ważne jest, aby przyjąć alternatywne źródła energii i rozwijać zrównoważone systemy energetyczne w celu utrzymania naszych gospodarek.

Nieodnawialne źródła energii mają szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Elektrownie węglowe i gazowe emitują smog i inne szkodliwe gazy, powodując zanieczyszczenie powietrza i wysokie ryzyko chorób układu oddechowego. Emisje te mogą osłabiać mechanizmy obronne płuc i zaostrzać choroby układu krążenia – ten fragment został przekazany przez stronę ubezpieczenia-brewka.pl. Tymczasem 25% tlenków azotu reaguje ze światłem słonecznym, wytwarzając ozon na poziomie gruntu, który jest toksyczny i wpływa na układ oddechowy. Smog ten podrażnia płuca i zmniejsza odporność na grypę.

Energia jądrowa jest kolejnym nieodnawialnym źródłem energii. Chociaż uran wykorzystywany w elektrowniach jądrowych nie regeneruje się, to pomaga w walce ze zmianami klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Energia jądrowa jest świetną alternatywą dla paliw kopalnych. Jest również darmowa.

Paliwa kopalne powstają miliony, a nawet tysiące lat, a świat szybko je zużywa. Sytuacja ta ma poważne konsekwencje ekonomiczne i społeczne i sprawia, że odejście na dużą skalę od energii kopalnej jest ogromnym wyzwaniem. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii musi odbywać się w skali globalnej.

Najważniejsze zasoby nieodnawialne to metale, paliwa kopalne i niektóre minerały. Potrzebujemy tych zasobów, aby podtrzymać nasze życie, ale nie są one odnawialne. Ponieważ nadal zużywamy te zasoby, nasze przyszłe rezerwy będą się zmniejszać. Dlatego też, aby rozwijać zrównoważoną gospodarkę, konieczne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W niniejszym opracowaniu zbadano negatywny wpływ zużycia energii nieodnawialnej na kapitał ludzki, środowisko i śmiertelność. Autorzy zbadali dane z lat 1995-2017 i wykorzystali model ARDL do badania długo- i krótkoterminowych skutków nieodnawialnej energii na kapitał ludzki. W badaniu stwierdzono, że zanieczyszczenia pochodzące z nieodnawialnych źródeł energii mają negatywny wpływ na kapitał ludzki.

Energia jest niezbędna dla każdej gospodarki, ale musi być tania i dostępna. Świat rozwinięty zużywa duże ilości energii – prawie dwa razy więcej energii na osobę niż kraje rozwijające się. Nie tylko musimy ogrzewać nasze domy w zimie i chłodzić je w lecie, ale także potrzebujemy energii do procesów przemysłowych, a tworzenie maszyn wymaga energii. Niestety, większość naszej energii przemysłowej pochodzi ze źródeł nieodnawialnych.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na emisję dwutlenku węgla

Istnieje kilka czynników, które wpływają na emisję dwutlenku węgla, w tym wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii. Najbardziej powszechnymi nieodnawialnymi źródłami energii są paliwa kopalne. Składają się one głównie z węgla, a ich powstanie datuje się na setki milionów lat. Chociaż paliwa kopalne mogą być łatwo przetwarzane, uwalniają one węgiel do atmosfery, co jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia. W związku z tym musimy znaleźć sposób na zminimalizowanie wykorzystania tych nieodnawialnych źródeł energii.

Globalny handel, ceny energii i innowacje technologiczne również odgrywają rolę w emisji dwutlenku węgla. Wang i Ang (2018) zbadali wpływ handlu międzynarodowego na emisję dwutlenku węgla i stwierdzili, że wzrost eksportu i importu przyczynił się do wzrostu całkowitej emisji, zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na zanieczyszczenie środowiska jest często trudny do zbadania. W szczególności wzrost gospodarczy jest ważnym czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie środowiska. Wzrost gospodarczy, który ten wzrost wywołał, pogłębia również degradację środowiska. Wzrost gospodarczy, który prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia w wielu krajach, jest często sprzeczny z rozwojem środowiska.

Na szczęście istnieją alternatywy dla nieodnawialnych źródeł energii, które pozwolą obniżyć emisje bez uszczerbku dla jakości naszych dostaw energii. Do bezemisyjnych źródeł energii należą duże elektrownie wodne i elektrownie jądrowe. Źródła te pomogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ale będą miały również negatywny wpływ na środowisko. Na przykład odpady z elektrowni jądrowych muszą być odpowiednio usuwane i będą miały długoterminowy wpływ na środowisko. Tymczasem budowa zapór wodnych będzie miała konsekwencje ekonomiczne i środowiskowe.

Wraz z ożywieniem światowej gospodarki w 2021 roku, globalne emisje CO2 nieco się odbiły. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone odnotowały w 2021 r. mniejsze odbicie emisji CO2 niż w 2020 r. Połączone emisje energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii stanowiły prawie dwie trzecie globalnych emisji CO2 w 2021 roku. Pomimo globalnego odbicia emisji w 2021 roku, świat musi upewnić się, że było to tylko jednorazowe wydarzenie. Dzięki wdrożeniu czystej energii globalne emisje CO2 mogą zostać znacznie ograniczone w 2022 roku i pozostać na poziomie zerowym netto do 2050 roku.

Oprócz innowacji technologicznych, do walki z emisjami dwutlenku węgla niezbędna jest silna infrastruktura technologiczna. Import jest głównym nośnikiem emisji dwutlenku węgla, dlatego wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony środowiska i podniesienie stawek podatkowych na importowane towary to jedne z najskuteczniejszych sposobów walki z emisją dwutlenku węgla. Eksport również stanowi platformę pomocniczą dla łagodzenia rozprzestrzeniania się węgla, więc promowanie zrównoważonej zielonej infrastruktury zarówno w krajach produkujących, jak i eksportujących jest niezbędne.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, ludzi i środowiska. Na przykład dwutlenek siarki przyczynia się do problemów z jakością powietrza i zwiększa liczbę chorób układu oddechowego. Cieplejszy klimat może również prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób tropikalnych i zwiększenia liczby zgonów spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Wpływ nieodnawialnych źródeł energii na rozwój finansowy

Rozwój finansowy jest ważnym czynnikiem ochrony środowiska i wyzwala zapotrzebowanie na przyjazne środowisku źródła energii. Jest to ważne, ponieważ zużycie energii odnawialnej zmniejsza ilość gazów cieplarnianych w środowisku. Rządy powinny wprowadzać zachęty i politykę podatkową zachęcającą do korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także powinny rozszerzać możliwości inwestowania w te zasoby.

Wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii ma wiele negatywnych skutków dla środowiska. Po pierwsze, w wyniku pierwotnego wykorzystania energii powstają materiały odpadowe, do których zalicza się CO2. Zanieczyszczenia te stopniowo zwiększają obciążenie atmosfery. Po drugie, rozwój finansowy wiąże się z większymi wydatkami na energię. Zwiększone zużycie energii zwiększa również zapotrzebowanie na samochody, maszyny i transport.

Chociaż rozwój finansowy zwiększa zużycie energii, należy zauważyć, że efekty nie zawsze są takie same. W niektórych krajach zużycie energii jest pozytywnie związane z poziomem rozwoju finansowego, podczas gdy w innych krajach zużycie energii jest z nim negatywnie skorelowane. Na przykład w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej rozwój finansowy pozytywnie wpływa na zużycie energii. Autorzy wykorzystali dane panelowe z lat 1980-2009 do analizy wpływu rozwoju finansowego na zużycie energii.

Niemniej jednak rola rozwoju finansowego w konsumpcji energii jest przedmiotem dyskusji. Podczas gdy niektórzy badacze twierdzą, że dobrze rozwinięty system finansowy zwiększa zużycie energii, inni argumentowali, że je zmniejsza. Ponadto, dobrze rozwinięty system finansowy pozwala przedsiębiorcom na obniżenie kosztów i zwiększenie skali produkcji. Te wzrosty zużycia energii są równoważone przez zwiększoną siłę nabywczą konsumentów oraz inwestycje R & D.

Jednak rosnąca troska o środowisko naturalne napędza popyt na odnawialne źródła energii. Szkody środowiskowe spowodowane przez paliwa kopalne i zanieczyszczenia stają się problemem globalnym. Podczas gdy energia odnawialna jest ważna dla ochrony środowiska, rozwój finansowy może mieć negatywny wpływ na degradację środowiska. Autorzy badania zauważają również, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy zużyciem energii odnawialnej a rozwojem finansowym oraz że zielona energia ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Choć nie ma ostatecznych dowodów na to, jak rozwój finansowy wpływa na konsumpcję energii, niektóre badania wskazują, że może ją znacząco zmniejszyć. Na przykład Farhani i Solarin wykorzystali nowo opracowane testy LM unit root do pomiaru zużycia energii. Zbadali dane kwartalne od 1973 do 2014 roku dla Stanów Zjednoczonych. Podobnie Destek zbadał zużycie energii poprzez wspólny estymator efektu skorelowanego, aby określić, jak jest ono związane z rozwojem finansowym.

Przy ocenie wpływu zużycia energii na degradację środowiska należy również wziąć pod uwagę związek między emisją CO2 a wzrostem gospodarczym. Na przykład w Azji stwierdzono pozytywny związek między emisją CO2 a zużyciem energii odnawialnej. Jest to zgodne z modelem STIRPAT, w którym wzrost populacji i emisje CO2 są ściśle powiązane.

Wyższy rozwój finansowy również zwiększa wykorzystanie NREC. W Malezji wyższy rozwój finansowy doprowadził do wyższego NREC w latach 1971-2009, natomiast w Europie wyższy rozwój finansowy doprowadził do wyższego NREC w latach 1990-2011. Wyniki te pokazują, że wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii może mieć pozytywny wpływ na zapotrzebowanie na energię.

Leave A Comment